Cikkek Kérdezzen

Adatvédelmi nyilatkozat

A SwissDent Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a pácienseit a fogászati ellátással, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerint:

 1. Az adatkezelő adatai

  A páciensek személyes adatainak kezelését a SwissDent Kft. végzi, melynek hivatalos adatai az alábbiak:

  Cégnév: SwissDent Medical Center Egészségügyi Szolgáltató Kft.
  Székhely: 9400 Sopron, Várkerület 73
  Telefonszám: +36 99 50 96 66
  E-mail cím: info@swissdent.hu
  URL: http://www.swissdent.hu/
  Képviselő: Dr. Sebestyén-Teleki István ügyvezető

 2. Az adatvédelmi tisztviselő adatai

  A SwissDent Kft. nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt.

 3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja

  A SwissDent Kft. a páciens személyes adatait az alábbi célból kezeli:

  a pácienssel kötött, egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése;
  az egészségügyi ellátással és kezeléssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése;
  a pácienssel kötött szerződés alapján nyújtandó kiegészítő szolgáltatások nyújtása, így különösen az utazás megszervezése;
  a SwissDent Kft.-re vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, így különösen, az egészségügyi adatszolgáltatásra, számlakibocsátásra és számviteli előírásokra vonatkozó jogszabályok teljesítése;
  a pácienssel kötött szerződés alapján nyújtott teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése, a szerződésből eredő igények érvényesítése.

 4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

  A SwissDent Kft. a páciens személyes adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az páciens az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a páciens kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, azaz az adatkezelés a SwissDent Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, azaz az adatkezelés SwissDent Kft. jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges. A SwissDent Kft. jogos érdeke a pácienssel kötött szerződésből eredő jogok és igények érvényesítését, továbbá a SwissDent Kft.-vel szemben támasztott igényekkel szembeni védekezést öleli fel.
  A SwissDent Kft. a páciens egészségügyi adatnak minősülő személyes adatait az alábbi jogalapok szerint kezeli:

  a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja szerint, azaz az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
  a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja szerint, azaz az adatkezelés egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges uniós és tagállami jog alapján, továbbá egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.
  Az egészségügyi adatok kezelése tekintetében a SwissDent Kft. tájékoztatja a pácienseit, hogy az egészségügyi adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki magyar jogban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

 5. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

  A SwissDent Kft. a páciens személyes adatait az alábbi címzettek részére adja át:

  könyvelő;
  könyvvizsgáló;
  fogtechnikai labor, egyéb laborok;
  állami hatóság;
  központi regiszterek, így különösen a Központi Implantátumregiszter;
  az IT rendszer üzemeltetését ellátó szolgáltató;
  ügyvéd.

 6. Az adatkezelés időtartama

  Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kell megőrizni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény értelmében.

 7. Adattovábbítás harmadik országba

  A SwissDent Kft. a svájci illetőségű vagy letelepedésű páciensek adatait Svájcba továbbítja. A Bizottság megállapította, hogy Svájc az adatkezelés tekintetében megfelelő védelmi szintet biztosít.

 8. A páciensek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  • A hozzáférés joga

  • A páciens jogosult arra, hogy a SwissDent Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   az adatkezelés céljai;
   az érintett személyes adatok kategóriái;
   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   a páciens azon joga, hogy kérelmezheti a SwissDent Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   ha az adatokat nem a pácienstől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
   Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a páciens jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

   A SwissDent Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a páciens rendelkezésére bocsátja. A páciens által kért további másolatokért a SwissDent Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a páciens elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a páciens másként kéri. A jelen bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   A SwissDent Kft. tájékoztatja a pácienseket, hogy nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

  • A helyesbítés joga

  • A páciens jogosult arra, hogy kérésére a SwissDent Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a páciens jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  • A törléshez való jog

  • Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, a SwissDent Kft.-re alkalmazandó magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából is történik, továbbá az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, a pácienst nem illeti meg a törléshez való jog a GDPR 17. cikk (3) bekezdése értelmében.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

  • A páciens jogosult arra, hogy kérésére a SwissDent Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   a páciens vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a SwissDent Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   az adatkezelés jogellenes, és a páciens ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   a SwissDent Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a páciens igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
   Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a páciens hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  • A tiltakozáshoz való jog

  • A páciens jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a SwissDent Kft. jogos érdekei érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben a SwissDent Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a SwissDent Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a páciens érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   A SwissDent Kft. tájékoztatja a pácienst, hogy a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében nem használja fel.

  • Az adathordozhatósághoz való jog

  • Tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált módon történik, a páciens nem rendelkezik az adathordozhatóság jogával.

  • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

  • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül a páciens jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a páciens megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

   Magyarország területén az alábbi felügyeleti hatóság rendelkezik illetékességgel:

   Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefonszám: +36 (1) 391-1400
   Faxszám: +36 (1) 391-1410
   Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
   A honlap URL-je http://www.naih.hu

 9. A személyes adat szolgáltatásának alapja

 10. Tekintettel arra, hogy a páciens személyes adatainak megadása nélkül az egészségügyi ellátás és kezelés nyújtása ellehetetlenülhet, a személyes adatok megadása az egészségügyi ellátás és kezelés nyújtására irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A 10. bekezdés g) pontjában említett személyes adatok megadásának elmaradása a pácienssel kötött szerződés teljesítését nem érinti, a teljesítés során azonban a nem közölt személyes adatok értelemszerűen figyelmen kívül maradnak.

 11. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

  A SwissDent Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

  személyazonosító adatok (így különösen, családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel)
  egészségbiztosításra, más biztostásra vonatkozó adatok
  elektronikus kapcsolattartási adatok (így különösen, telefonszám, email cím)
  egészségügyi adat, így különösen a közvetlenül a páciens által vagy harmadik személy által átadott, a páciens testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a páciens számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a páciens egészségi állapotáról.
  a páciens utaztatásával kapcsolatos adatok
  a számlakibocsátással kapcsolatosan kötelezően kezelendő adatok
  egyéb személyes adatok, amelyeket a páciens a SwissDent Kft.-vel közöl.